Kategoriarkiv: Information

Aktiviteter Slagelse Biavlerforening

 • Udsat pga Corona Husk generalforsamlingen tirsdag den 27. oktober 2020, kl. 19.00, på Anvortskov Skole i Slagelse (se i øvrigt tidsskrift for biavl nr. 9, september måned 2020).
 • Rengøring af skolebigårdens materiel hos Arne lørdag den 7. november 2020, kl. 9.00. Eget materiel fra småbiavlere kan også medbringes og rengøres.
 • Aflyst pga Corona Afslutning med gløgg og æbleskiver samt banko hos Arne & Grethe fredag den 20. november 2020 kl. 19.00. Deltagerpris voksne 20,- kr., børn gratis. Husk at medbringe en pakke (25,- kr.) til banko og auktion. Tilmelding til afslutning skal ske på tlf. 24414292 senest tirsdag den 17. november 2020 (vigtigt).
 • Oxalsyrebehandling lørdag den 12. december 2020 kl. 10.00 Opstart i skolebigården. Der vil være mulighed for, at mindre biavlere kan få oxalsyre med til egne bier, husk at medbringe emballage.
 • Vintersløjd forventes opstartet i november måned på Arnes værksted. Interesserede medlemmer må gerne snarest muligt kontakte Arne og meddele hvad de ønsker at arbejde med. Skriv jeres ønsker til Arne på mail: biarne@vemmelev.net eller tlf. 24414292.       

Småbiavlere kan pt. med fordel købe brugt udstyr på DBA, her annonceres en del biavlsudstyr fra større biavlere der indskrænker deres biavl.

 • Begynderkursus i biavl forventes opstart i januar måned 2021 på Anvortskov Skole i Slagelse.

Annoncering om opstartstidspunkt udsendes senere.    

Referat af bestyrelsesmøde 2. marts

Referat fra bestyrelsesmøde den 2. Marts 2020

Tilstede:

Arne Egelunn Nielsen

Martin Vollmer

Leif Holm Jørgensen

Carsten Grell

Lars Jensen

Dagsorden

1. Godkendelse af referat – bestyrelsesmøde den 29.10.2019

Referatet blev efter en kort drøftelse godkendt.

2. Adresseliste på nuværende bestyrelse

Adresselisten blev ajourført.

3. Klargøring af materiale til skolebigården.

Tirsdag den 24. Marts 2020, kl. 19, hos Arne i Vemmelev skal materiale til den kommende sæson klargøres. Nye biavlere kan ligeledes få klargjort deres materiale.

4. Opgaver i Skolebigården – eventuelt tilmelding af indsats fra medlemmer.

Lørdag den 4. april og lørdag den 18. april 2020 kl. 14 vil der være opstart med bierne i Skolebigården (eftersyn og rensning af bistader mv). Såfremt vejret gør det muligt, vil foreningen gøre området lidt mere anvendeligt – hertil er der behov for en frivillig indsats fra medlemmerne.

5. Dansk Biavlerforenings generalforsamling den 25. April 2020.

Arne deltager i generalforsamlingen der afholdes i Ejbyhallerne, Ejby på Fyn. Til mødet vil foreningen fremsende et forslag vedrørende en forbedret fremgangsmåde ifm behandling af en voldgiftssag.

6. Kursus i mentorordning.

Arne og Lars har deltaget i kursus vedr. mentorordning. Kurset var tilfredsstillende, dog  ville udbyttet være større såfremt deltagerne forinden havde gennemført instruktørkurset.

7. Annoncer og medier.

Der vil igen i år blive annonceret omkring foreningens aktiviteter. Der vil samtidig blive søgt om annoncetilskud hos Dansk  Biavl (dansk@biavl.dk).

8. Sydbank – hvidvaskloven

Biavlerforeningen har afleveret oplysninger på foreningen og bestyrelsen til Sydbank, jf. den nye lovgivning vedr. Hvidvask.

9. Evaluering af hyggeaften

Tilbagemeldinger på hyggeaftenen i november 2019 hos Grethe og Arne har været positive. Derfor gentages succesen igen i år, fredag den 20. November 2020 kl. 19.

10. Medlemmer i foreningen.

Der er registreret 56 betalende medlemmer i Slagelse Biavlsforening. Foreningen byder nye medlemmer velkommen.

11. Voks til Skolebigården.

Der er indkøbt og præget 20 kg. voksplader til Skolebigården.

12. Lars Hovmand Lyster

Foreningen takker Lars for hans indsats i foreningen. I denne anledning har Arne været forbi med en lille erkendtlighed.

13. Informationsmateriale fra Dansk Biavls Forening

Arne konstaterede, at alle i bestyrelsen modtager disse mail, hvorfor materialet ikke blev gennemgået slavisk – men mere en dialog om enkeltstående emner.

14. Regnskab og økonomi.

Arne og Leif havde gennemgået regnskabet, herunder indtægter der gav anledning til debat på seneste generalforsamling.

På fremtidige bestyrelsesmøder, giver kasserer en kort orientering omkring foreningens økonomi herunder indtægter og udgifter.

15. Foreningens forsikring.

Der var en drøftelse omkring foreningens forsikring herunder dækningen. Med baggrund i det eksisterende materiale, var det opfattelsen, at dækningen vedrører foreningen – herunder Skolebigården og løsøre der. Arne vender retur når en aktuel forsikringssag er afsluttet.

16. Deltagelse i markeder i 2020.

Der vil blive gennemført deltagelse i følgende markeder:

 • Slagelse festuge – Dyrenes Dag – søndag den 21. juni (10-16)
 • Panzermarked – lørdag den 12 og søndag den 13. september  (10-16)
 • Kulturnatten – Slagelse Bibliotek – fredag den 25. September
 • Noter datoerne og meld jer som frivillig deltager.

På markederne vil der alene ske salg af foreningens honning. Udover kontingentet, er salg af honning den eneste indtægtskilde.

Oversigt – bestyrelse:

Formand, Arne E Nielsen, Præstevænget 13, 4241 Vemmelev, tlf. 24414292 

mail: biarne@vemmelev.net

Næstformand, Martin Vollmer, Grevens Træer 21C, 4220 Korsør, tlf. 30250705

mail: vollmer@mkvollmer.dk

Kasserer, Leif Jørgensen, Stillingevej 37, 4200 Slagelse, tlf. 23716770

mail: akoglhj@gmail.com

Bestyrelsesmedlem, Carsten Grel, Tommedyssevej 2, 4200 Slagelse, tlf. 42336489

mail: carstengrell@gmail.com

Bestyrelsesmedlem, Lars Jensen, Kildebakkevej 9, 4200 Slagelse, tlf. 29666009

mail: classic.jensen@gmail.com

Aktivitetskalender 2020

Aktivitetskalender  i Skolebigården – 2020

Lørdag den 4. april  kl. 14 – magasiner og eftersyn – event. fælles opgaver

Lørdag den 18. april kl. 14 – magasiner og eftersyn – event. fælles opgaver

Tirsdag den 28. april kl. 19 – eftersyn

Tirsdag den 5. maj kl. 19 – eftersyn

Tirsdag den 12. maj – eftersyn

Tirsdag den 19. maj – eftersyn

Tirsdag den 26. maj  – eftersyn og danne små familier

Tirsdag den 2. juni  – Honningslyngning

Tirsdag den 9. juni  – eftersyn

Tirsdag den 16. juni – eftersyn og bier fyldes i parrekassetter

Tirsdag den 23. juni  – parrekassetter udsættes og event. eftersyn

Tirsdag den 30. juni – dronningen placeres i nederste kasse og gitter lægges på

Tirsdag den 7. juli  – eftersyn og dronningeceller fjernes – event. foder

Tirsdag den 14. juli  – eftersyn

Tirsdag den 21. juli – eftersyn

Tirsdag den 28. juli – honning fratages og slynges – der fodres

Tirsdag den 4. august – behandling med Krämerplader (Varroamider) + foder

Tirsdag den 18. august –  Krämerplader fjernes og der fodres

Tirsdag den 1. september kontroller foder og eftersyn bier

Aktivitetskalender 2020 (fortsat)

Lørdag den 7. november kl. 0900 – materiel rengøres hos Arne

Fredag den 20. November kl. 1900 – afslutning med gløgg og banko hos Arne og Grethe

Lørdag den 12. december – oxalsyrebehandling i Skolebigård (der vil være mulighed for at mindre biavlere kan få syre med til egne bier).

Vel mødt og god fornøjelse

Honninghøst og småfamilier

Vi tager honning fra i skolebigården i morgen 28. maj kl 18.30 og kører hjem og slynger hos Arne i Vemmelev. Der er brug for masser at hænder til arbejdet.
Hvis I har tid til at hjælpe med forberedelser, så ring til Arne: Tlf. 58382501, mobil 24414292
4. juni bliver der lavet småfamilier.

Referat af bestyrelsesmøde 23. april

Referat af bestyrelsesmøde  23-04-19

Tilstede :

Arne Egelunn Nielsen

Martin Vollmer

Leif Holm Jørgensen

Carsten Grell

Kasper Lilholm

Kurt andersen  – referent

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde  30-10-18

Referat fra bestyrelsesmøde 30-10-18 godkendt og underskrevet af bestyrelse.

2. Div korrespondance.

Arne Egelunn giver en orientering om hvad der sendt ud af skrivelser der vedrører Slagelse Biavlerforening.

Der er sørget for at møder og aktiviteter bliver annonceret i Tidsskrift for Biavl.

Dansk Biavlerforening ønsker at etablere en oversigt af formidlings bigårde.

Med henblik på at udbrede kendskab til bier, stiller Slagelse Biavlerforening sig til rådighed til dette tiltag.

3. Skolebigården

Skal SBF prøve om det vil være muligt at købe jordstykket hvor bigården er placeret  Der blev talt lidt om fordele og ulemper. Vi blev enige om at se tiden lidt an, før vi tager den  endelig beslutning.

Jordbunken på grunden er jævnet og en del af området er planeret. Der mangler stadig at blive ryddet for store sten på de steder, hvor stier skal være, samt andre steder hvor det vil være nødvendigt.

Skurvogne bliver sænket til jordniveau, samt flyttet længere ind mod hjørnet af grunden.Det betyder at skurvognene er mindre synlige fra vejen og at der vil blive bedre parkeringsmuligheder.

Kasper orienterer om planen med indretning af bigården. Indretningen foretages i etaper. Stierne vil blive det første der skal laves i bigården. Når stierne er etableret er det lettere at planlægger næste skridt. Vi vil tage kontakt til leverandører af planter der vil være ideelle for vores bier. Der vil bl. a. blive taget kontakt til Pomet for, at høre om de har nogle gode ideer.

Vi talte om eventuelt, at plante Julestjerner  i stedet for Hybenroser.

4. Kasserens beretning

Leif Holm Jørgen orienterer at momsregnskabet er på plads. Ellers er der intet at bemærke.

Vi har pt. 54 medlemmer i SBF.

5, Panzer Markedet 2019

Vi blev enige om at den honning der sælges på Panzer markedet skal være i glas eller bægre godkendt af DBF samt være forsynet med godkendt etiket og datomærkning.

6.Honning /Jordbærdag 2019.

Honning/Jordbær bliver lørdag 22-06-19.

Vi forsøger om det vil være muligt at afholde dagen hos Bo-Grønt i Øster Stillinge. Det vil blive, med opstillet telt som tidligere år.

7. Næste Generalforsamling

Næste Generalforsamling bliver 08-10-19. kl 19.00

Generalforsamlingen  bliver afholdt på Antvorskov Skole

8. Eventuelt

Under eventuelt var der intet at bemærke.

11.  Næste bestyrelsesmøde

Formanden indkalder til næste møde

Opdateret kalender for skolebigården

Program for diverse aktiviteter i skolebigården.

Lørdag d.27 april

sætte magasiner på.

Tirsdag d.7 maj.

Magasiner og eftersyn.

Tirsdag d.14 maj.

Eftersyn.

Tirsdag d.21 maj.

Eftersyn

Tirsdag d.21 maj.

Eftersyn.

Tirsdag d.28 maj.

Eftersyn og dannelse af små familier.

Tirsdag d.4 juni

Honning slyngning

Tirsdag d.11 juni

Eftersyn

Tirsdag d.18.juni

Eftersyn og bier i parringskassetter.

Tirsdag d.25 juni

Parringskassetter udsættes.

Tirsdag d.2 juli

Bierne kommes i nederste kasse

og gitter lægges på.

Tirsdag d.9 juli

Kontrollere for Dronning celler og foder

Tirsdag d.16 juli

Eftersyn

Tirsdag d.23 juli.

Honning tages fra og slynges

Tirsdag d.30 juli.

Varroa behandling.

Tirsdag 13. August

Kræmerplader fjernes og fodres.

Tirsdag d. 27 August

Fodres

Tirsdag d.10 Septenter

Kontrollere foder.

Indretning af skolebigården

Hej alle, tak for sidst til generalforsamling 

Som lovet sender vi de plantegninger ud som der er blevet arbejdet på.

Vi ønsker en bi-gård som er bi-venlig med beplantning som forsyne bierne med pollen og nektar hele bi-sæsonen. 

Temaet er desuden minimal vedligeholdelse og det skal være nemt at overskue.

Vi skal gøre det så simpelt som muligt og dele det op i små etaper så det ikke bliver et kæmpe projekt, men med flere små fokusområder som kan ordnes lidt ad gangen. 

Projektet er ikke færdigt så vi vil gerne have alle jeres kommentarer og forbedringsforslag.

 • Vi vil gerne have forslag til hvilke blomster der skal såes i blomsterengen og andre steder hvor der er plads?
 • Er der andre træer og buske som er bedre egnet til bierne?
 • Skal vi flytte rundt på beplantning?
 • Er der noget vi mangler at få med?

Når vi har fået jeres ideer og kommentarer bliver planen opdateret og udsendt igen.

Man er velkommen til at kontakte mig på nedenstående mobilnummer eller mail. Jeg er dog nemmest at få fat i på mobilen. 

Håber alle er kommet godt igennem julen og godt ind i det nye år.

– Kasper Lilholm

Mobil: +45 20354238

Mail: kasper@lilholm.eu

Oxalsyrebehandling i skolebigården 15. dec.

Husk oxalsyrebehandling d.15-12-2018. kl. 10,00 i skolebigården. 
Der er mulighed for udlevering af oxalsyre til behandling af egne bier. Husk emballage.
Efter skolebigården kører vi til Præstevænget 13 i Vemmelev for at rengøre og vaske foreningens materiale.
Der er også mulighed for at rengøre eget materiale
Tilmelding til Arne tlf, 24414292, af hensyn til vare forbrug.

M.V.H.
P.B.V.
Arne Egelunn

Slagelse Biavlerforening Ønsker hermed medlemmer og samarbejdspartner en god jul og godt nytår.

Foreningen starter aktiviteterne i 2019.

Bisløjd i Arnes Værksted i Vemmelev om torsdagen, første aften vil være Torsdag d.10-01-2019, herefter hver anden torsdag.

Møder på Antvorskov skole om tirsdagen.

Første møde er Tirsdag d.15-01-2019. kl.19,00, hvor Ole Sam Nielsen fra Hillerød kommer og fortæller om sine mange år med biavl og hans måde at sælge honning på.

Herefter er der møder hver anden tirsdag for begynder og lidt mere erfarende  biavler.

M.V.H.

P.B.V. Arne Egelunn

Referat af bestyrelsesmøde  30-10-18

Referat af bestyrelsesmøde  30-10-18

Download Referat af bestyrelsesmøde 30-10-18

Tilstede :

Arne Egelunn Nielsen

Martin Vollmer

Leif Holm Jørgensen

Carsten Grell

Kasper Lilholm

Knud Lilholm

Kurt andersen  – referent

Dagsorden

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 28-09-18

Referat fra bestyrelsesmøde 28-09-18 godkendt og underskrevet af bestyrelse. 

 1. Konstituering af ny bestyrelse

Formand ..  Arne Egelunn Nielsen

Næstformand .. Martin Vollmer

Kasserer .. Leif Holm Jørgensen

Kurt Andersen

Carsten Grell

Suppleant  .. Kasper Lilholm  

 Adresseliste på bestyrelse

 Arne Egelunn   Præstevænget 13 4241 Vemmelev      24414292 

Martin Vollmer  Grevens Træer 21C  4220 Korsør       30250705

Leif Holm Jørgensen Stillingevej 37  4200 Slagelse    23716770

Carsten Grell  Tommedyssevej 2 4200 Slagelse          42336489

Kurt Andersen Sorterup Kirkevej 5  4200 Slagelse      40833192     

Kasper Lilholm  Tersløsevej 6   4190 Munke Bjergby  20354238 

 1. Oplæg til indretning af Skolebigården ved Knud og Kasper Lilholm.

Kasper og Knud Lilholm fremviste et spændende udkast til hvordan Skolebigården kunne indrettes.

I store træk bestod forslaget i.

Klubhus og materialecontainer  flyttes lidt længere ind på området for at gøre dem mindre synlige fra vejen. Derudover etablering af stier på området. Små “øer” med beplantning af bivenlige blomster/træer og buske.

Hvor stierne skal være skal jorden renses for sten, så stierne bliver jævne og gøre det lettere at slå græsset-

Øerne med bi venlig beplantning uden for stierne er det kun nødvendigt at rense groft inden beplantning.

Vi diskuterede hvordan vi eventuelt kunne få dækket omkostninger til beplantningen uden, at klubben skulle betale udgiften.

Vi vil undersøge, om det vil være muligt at få banker, fonde/, eller Slagelse Kommune til at yde et tilskud til projektet.

Arbejdskraften vil vi selv bidrage med.

Vi er klar over at det ikke kan gøres nu og her, men derimod gøres i flere tempi.

Det kunne f.eks. være over 3 år. 

Først er vi nødt til at tage kontakt til Vejdirektoratet ( med henblik på udsyn ) samt ejer af grunden for at få deres accept. 

 Knud og Kasper arbejder videre med projektet. 

 1. Kasserens beretning

Leif Holm Jørgen fortalte lidt om regnskabet. Der er ikke noget at bemærke , det ser stadigt fint ud.

 5, Evaluering af Panzer Markedet.

 Som nævnt ved sidste generalforsamling, var der lidt snak om hvordan honning salget ved vores bod skulle være. Vi vil komme med et oplæg inden næste Panzer Marked.

Vi mener det bliver 14/15-09-19.  Det skal dog bekræftes først-

 1. Rengøring af bi materiale, samt varroabehandling.

Vi mødes i Skolebigården 15 -12 -18  hvor vi giver bierne myresyre for at begrænse varroamiderne. Som tidligere vil det være muligt at medbringe en flaske hvis I ønsker at få myresyre med hjem til egne bier (dog kun til mindre bigårde )

 Når vi er færdige kører vi ud til Arne, hvor vi skal rengøre Skolebigårdens bi materiale. I er velkomne til at medbringe eget bi materiale for rengøring.  Vi vil gerne have at dem der har materiale til rengøring tilmelder sig hos Arne. 

 1. Hyggeaften i Slots Bjergby 16-11-18 kl. 17.00

Vi har flyttet hyggeaftenen fra Slots Bjergby Forsamlingshus til Hemmeshøj Forsamlings. Vi syntes omkostningerne i Slots Bjergby var for høje.

Der vil komme en separat invitation til hyggeaften.

 Hemmeshøj Forsamlingshus

Hemmeshøjvej 30

4241 Vemmelev

 1. Vinterens Aftenundervisning og Bisløjd

Aften Undervisningen vil som sidste år foregå på Antvorskov Skole

Første aften vil blive 15-01-19

Denne aften har vi Ole Sam Nielsen til at komme og fortælle om biavl.

Ole Sam har stor erfaring i Biavl og har bl. a. skrevet 2 bøger om emnet.

Bisløjd vil være på Arnes Værksted i Vemmelev

Første aften vil være 10-01-19.

Første aften vil der være en snak om hvad de forskellige kunne tænke sig at lave i løbet af vinteren. Vi vil også lave materiale klar til røgpuster så det er klar til den nye sæson

Der vil komme en mere detaljeret plan over mødedage.

Kasper Lilholm taler med Sjællandske medier  om annoncering, med det formål at skabe interesse og dermed nye medlemmer, der kunne tænke sig at lære om biernes verden.

 1. Middag på Comwell i Sorø

Vi ved ikke pt. om det stadigt vil være muligt. Vi vender tilbage senere når vi ved mere.

 1. Eventuelt

Vi har nu 56 medlemmer i Slagelse Biavlerforening, hvoraf de 10 er nye medlemmer fra i sommer.

 1. Næste møde

Formanden indkalder til næste møde