Referat af bestyrelsesmøde 2. marts

Referat fra bestyrelsesmøde den 2. Marts 2020

Tilstede:

Arne Egelunn Nielsen

Martin Vollmer

Leif Holm Jørgensen

Carsten Grell

Lars Jensen

Dagsorden

1. Godkendelse af referat – bestyrelsesmøde den 29.10.2019

Referatet blev efter en kort drøftelse godkendt.

2. Adresseliste på nuværende bestyrelse

Adresselisten blev ajourført.

3. Klargøring af materiale til skolebigården.

Tirsdag den 24. Marts 2020, kl. 19, hos Arne i Vemmelev skal materiale til den kommende sæson klargøres. Nye biavlere kan ligeledes få klargjort deres materiale.

4. Opgaver i Skolebigården – eventuelt tilmelding af indsats fra medlemmer.

Lørdag den 4. april og lørdag den 18. april 2020 kl. 14 vil der være opstart med bierne i Skolebigården (eftersyn og rensning af bistader mv). Såfremt vejret gør det muligt, vil foreningen gøre området lidt mere anvendeligt – hertil er der behov for en frivillig indsats fra medlemmerne.

5. Dansk Biavlerforenings generalforsamling den 25. April 2020.

Arne deltager i generalforsamlingen der afholdes i Ejbyhallerne, Ejby på Fyn. Til mødet vil foreningen fremsende et forslag vedrørende en forbedret fremgangsmåde ifm behandling af en voldgiftssag.

6. Kursus i mentorordning.

Arne og Lars har deltaget i kursus vedr. mentorordning. Kurset var tilfredsstillende, dog  ville udbyttet være større såfremt deltagerne forinden havde gennemført instruktørkurset.

7. Annoncer og medier.

Der vil igen i år blive annonceret omkring foreningens aktiviteter. Der vil samtidig blive søgt om annoncetilskud hos Dansk  Biavl (dansk@biavl.dk).

8. Sydbank – hvidvaskloven

Biavlerforeningen har afleveret oplysninger på foreningen og bestyrelsen til Sydbank, jf. den nye lovgivning vedr. Hvidvask.

9. Evaluering af hyggeaften

Tilbagemeldinger på hyggeaftenen i november 2019 hos Grethe og Arne har været positive. Derfor gentages succesen igen i år, fredag den 20. November 2020 kl. 19.

10. Medlemmer i foreningen.

Der er registreret 56 betalende medlemmer i Slagelse Biavlsforening. Foreningen byder nye medlemmer velkommen.

11. Voks til Skolebigården.

Der er indkøbt og præget 20 kg. voksplader til Skolebigården.

12. Lars Hovmand Lyster

Foreningen takker Lars for hans indsats i foreningen. I denne anledning har Arne været forbi med en lille erkendtlighed.

13. Informationsmateriale fra Dansk Biavls Forening

Arne konstaterede, at alle i bestyrelsen modtager disse mail, hvorfor materialet ikke blev gennemgået slavisk – men mere en dialog om enkeltstående emner.

14. Regnskab og økonomi.

Arne og Leif havde gennemgået regnskabet, herunder indtægter der gav anledning til debat på seneste generalforsamling.

På fremtidige bestyrelsesmøder, giver kasserer en kort orientering omkring foreningens økonomi herunder indtægter og udgifter.

15. Foreningens forsikring.

Der var en drøftelse omkring foreningens forsikring herunder dækningen. Med baggrund i det eksisterende materiale, var det opfattelsen, at dækningen vedrører foreningen – herunder Skolebigården og løsøre der. Arne vender retur når en aktuel forsikringssag er afsluttet.

16. Deltagelse i markeder i 2020.

Der vil blive gennemført deltagelse i følgende markeder:

  • Slagelse festuge – Dyrenes Dag – søndag den 21. juni (10-16)
  • Panzermarked – lørdag den 12 og søndag den 13. september  (10-16)
  • Kulturnatten – Slagelse Bibliotek – fredag den 25. September
  • Noter datoerne og meld jer som frivillig deltager.

På markederne vil der alene ske salg af foreningens honning. Udover kontingentet, er salg af honning den eneste indtægtskilde.

Oversigt – bestyrelse:

Formand, Arne E Nielsen, Præstevænget 13, 4241 Vemmelev, tlf. 24414292 

mail: biarne@vemmelev.net

Næstformand, Martin Vollmer, Grevens Træer 21C, 4220 Korsør, tlf. 30250705

mail: vollmer@mkvollmer.dk

Kasserer, Leif Jørgensen, Stillingevej 37, 4200 Slagelse, tlf. 23716770

mail: akoglhj@gmail.com

Bestyrelsesmedlem, Carsten Grel, Tommedyssevej 2, 4200 Slagelse, tlf. 42336489

mail: carstengrell@gmail.com

Bestyrelsesmedlem, Lars Jensen, Kildebakkevej 9, 4200 Slagelse, tlf. 29666009

mail: classic.jensen@gmail.com