Foreningens vedtægter

Vedtægter for: 

Slagelse Biavlerforening 2014

 1. Foreningens navn er ”Slagelse Biavlerforening”. Fore­ningens formål er at samle biavlere, og andre med interesse for biavl, og på bedste måde varetage biavlens fremme. ”Slagelse Biavlerforening” er tilsluttet Danmarks Biavlerfore­ning.

 2. Medlemskab af Biavlerforeningen forudsætter at man også er medlem af Danmarks Biavlerforening. Medlemskab er betinget af indbetalt årskontingent. Som med­lem kan optages enhver, der har interesse i foreningens formål. Opkrævning af årskontingent tilsendes medlemmerne inden den 1. december.

 3. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og af­holdes hvert år i september / oktober måned. Hvert medlem kan på generalforsamlingen stemme med én stemme. Alle afstem­ninger er skriftlige, når blot ét medlem forlanger det, og afgøres med almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen indvars­les senest 14 dage før dens afholdelse ved avertering i Tids­skrift for Biavl, alternativt kan indvarslingen ske skriftlig til medlemmerne via brev eller e-mail. Ekstraordinær generalfor­samling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når 3/4 af medlemmerne forlanger det. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent, valg af stemmetællere.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab.
  4. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag, herunder fastsæt­telse af kontingenter og diæter.
  5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

 Formanden er at betragte som forbindelsesled til Danmarks Bi­avlerforening. Kassereren har ansvar for foreningens økonomi­ske gøremål. Til vedtægtsændring kræves at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændring. Slagelse Biavlerforening kan opløses når det med 2/3 af de afgivne stemmer vedtages, på to hinanden følgende generalforsamlinger, der af­holdes med mindst en måneds mellemrum. Ved foreningens op­løsning overgår eventuelle aktiver til Danmarks Biavlerforening.

 4. Bestyrelsen består af 5 – 7 medlemmer. Bestyrelsesmedlem­merne vælges for to år ad gangen, med halvdelen hvert år, gen­valg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv formand, næstfor­mand, kasserer og sekretær. Foreningens regnskabsår går fra 1. september til 31. august, revision skal være foretaget inden generalforsamlingen. Bestyrelsen holder møde når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Hovedtrækkene ved bestyrelsesmødet føres i pro­tokol. Bestyrelsesmøder indvarsles med mindst 8. dages var­sel, til hvert enkelt bestyrelsesmedlem. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.